אייל מירון – המכון לחקר ארץ ישראל וישובה יד יצחק בן צבי

מבוא

במחצית השניה של המאה העשרים נתבצעו חפירות מדעיות 2 רבות, גדולות כקטנות, בשטחה של עיר דוד, בסביבתה ובגבעה המערבית. חפירות אלה העלו עושר רב של ממצאים ונתונים שפורסמו ברובם פרסום ראשוני ובחלקם החלו להתפרסם פרסום סופי) חפירות נ' אביגד, חפירות ק' קניון ו חפירות י' שילה(. תהליך לימוד הממצא שינה לא פעם את האינטרפרטציה שניתנה לממצאים בשלבים קודמים. התגליות השונות שינו באופן דרמטי את ידיעותינו על ירושלים הקדומה, בעיקר בתקופת הברונזה התיכונה 2 ובתקופת הברזל 2. גוף הידע שהצטבר, על כל תהליכי ההתפתחות שעבר, היה ועודנו מפוזר בעשרות מאמרים דוחות וספרים ובשל כך נותרה התמונה המלאה המצטיירת מן המחקר בבחינת גן נעול הנגיש רק למספר מצומצם של חוקרים הבקיאים בספרות המקצועית.