תנאי שימוש באתר:

תנאי השימוש להלן הם חוזה בין הגולש לבין עמותת אלע"ד אל עיר דוד (ע"ר 580108660) ו/או חברת המעיין נכסים, יזמות ותיירות בע"מ (ח"פ 512194784) ו/או עמותת סובה ירושלים (ע"ר 580414696) ו/או מכון מגלי"ם  ו/או המרכז לחקר ירושלים הקדומה (להלן: "עיר דוד") מרח' דרך חברון 183, ירושלים.

האמור בלשון זכר משמעו גם בלשון נקבה, והאמור בלשון יחיד משמעו גם בלשון רבים, ולהיפך, והכל בהתאם להקשר.

השירותים והאתר

 1. המונח "שירותים" משמעו כל – לרבות כל חלק – מהדפים ו/או התוכנות ו/או היישומים המפורטים מטה המסופקים על ידי עיר דוד ו/או מטעמה, באופן ישיר ו/או עקיף, וכן כל שירות נוסף שיינתן באמצעות האתר.
 2. במונח "אתר" הכוונה לwww.cityofdavid.org.il  ו/או ל www.megalim.org.il ו/או www.mountofolives.co.il.
 3. המונח "תוכן" או "תכנים" משמעו כל מידע מכל מין וסוג, לרבות תוכן מילולי, קולי, חזותי, אור-קולי ו/או כל שילוב שלהם בכל דרך הפצה, הצגה, עיצוב, עריכה ועיבוד, לרבות (אך לא רק) כל צילום , תמונה, הנפשה, איור, דמות, תרשים, הדמיה, דגימה, קובץ קולי, סרטון, קובץ, קוד מחשב, תוכנה, פרוטוקול, יישום, סימן, סמל, מאגר נתונים, תו ואיקון.
 4. השירותים:
  • דפי תוכן – עיר דוד תספק גישה במרשתת לדפי התוכן באתר, ובכללם דפי מידע, דעה, כתבות, חדשות, חידושים, קישורים, פרסומות ועדכונים. התוכן יסופק על ידי עיר דוד ו/או מטעמה.
  • האזנה ו/או צפייה– עיר דוד תספק גישה במרשתת לקבצי שמע ו/או קול, כגון כתבות מצולמות, סרטים, סרטונים, הרצאות, כנסים ועוד.
  • דיוור – באישורך, עיר דוד תספק לך שירותי דיוור ישיר לתיבת דוא"ל שתספק, ובכלל זה הודעות, פרסומות, עדכונים, רשימות תפוצה וכל כיו"ב, בין על ידי עיר דוד ובין באמצעות צד ג'.
  • שירות ייחודי – לבקשתך, עיר דוד תספק לך גישה לשירותי תוכן ו/או האזנה ו/או צפייה כנגד תשלום
  • חנות – עיר דוד תציע ותאפשר רכישה של חוויות, סיורים, הדרכות, טובין, מוצרים, מכל סוג, לרכישה בחנות מקוונת.
  • פרסומות – עיר דוד, יכול, ותציג לך באתר פרסומות לשירותים המסופקים על ידה ו/או על ידי אחרים.
 5. השימוש באתר וצריכת השירותים, בתשלום ו/או ללא תשלום, הם אך ורק לשימוש פרטי, אישי, לא-מסחרי ו/או לא פומבי.

תשלום

 1. ככלל, השירותים יסופקו ללא תמורה, אלא אם נקבע אחרת.

במקרה בו יתבקש תשלום עבור שירות, הדבר יובא לידיעתך מראש. התמורה תקבע מראש על ידי עיר דוד, אך תהיה כפופה לשינויים.

התעריף יהיה עבור שימוש פרטי, אישי, לא-מסחרי ו/או לא פומבי.

התעריף ו/או אופן התשלום ו/או אמצעי התשלום יקבעו בהתאם לאופי השירות הנרכש.

בביצוע עסקה מתמשכת ו/או בתשלומים הינך מאשר חיוב מתמשך של אמצעי התשלום שיבחר.

מובהר, כי השירותים מהווים טובין פסידים ו/או קניין רוחני, ולא ניתן יהיה לקבל החזר ו/או זיכוי, אלא אם נקבע אחרת בהסכם ו/או על פי דין.

הצהרת והתחייבות הגולשים

 1. בגלישה באתר, וכתנאי לקבלת השירותים, הינך מצהיר ומתחייב כדלקמן:
  • הינך כשיר ומוסמך להתקשר בחוזה זה ולקבל את השירותים
  • הינך בגיר ו/או שקיבלת את הסכמת הורך ו/או אפוטרופוסך החוקי להתקשר בחוזה זה ובתנאי שימוש אלו.
  • השימוש באתר וצריכת השירותים הם פרטיים, אישיים, לא-מסחריים ולא פומביים.
  • השימוש באתר וצריכת השירותים הם בתום לב, ולא יעשה בהם שימוש להפריע ו/או לפגוע באתר ו/או בכל צד ג'.
  • לא יעשה שימוש מסחרי בשירותים, ובכלל זה אסורה הפצה מסחרית שלהם, אלא באישור עיר דוד מראש ובכתב.
  • לא יעשה שימוש מנוגד לדין באתר ו/או בשירותים, ובכלל זה פרסומים אסורים ומשלוח 'דואר זבל'. וככל שיעשה כן, תחול האחריות על המפיץ ו/או המפרסם, והוא ישא בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או נזק, מכל סוג, שהפרסום האסור ו/או המשלוח גרם לעיר דוד.

זכויות יוצרים וקניין רוחני

 1. זכויות היוצרים והקניין הרוחני, של ובתכנים, עיצוב, תוכנות, יישומים, סימני מסחר, מדגמים, קוד מחשב, קבצי חוזי, טקסטים, קבצים קוליים, קבצים גרפיים וכל חומר אחר הכלול באתר הם  של עיר דוד בלבד ו/או של צד ג' אשר הרשה לעיר דוד את השימוש בהם.
 2. אסורה ההפצה, העתקה, הצגה בפומבי, העברה לציבור, עיבוד, השכרה, מכירה של האתר ו/או השירות, באופן מלא או חלקי, בין במישרין ובין בעקיפין, בכל אמצעי יהיה אשר יהיה ו/או בכל מדיה תהא אשר תהא, ואשר כולל בין היתר, אמצעי אלקטרוני, צילום, הקלטה, אמצעי מכאני, או בכל דרך אחרת וזאת מבלי שניתנה הסכמת עיר דוד מראש ובכתב.
 3. למען הסר ספק, עיר דוד אינה אחראית בכל צורה שהיא להפרה של זכות יוצרים ו/או קניין רוחני כלשהם.

מדיניות תוכן גולשים

 1. ייתכן ובאתר יתאפשר לגולש להעלות תוכן משל עצמו. במקרה שכזה יהיה על התוכן שיסופק על ידי הגולש לעמוד בכללי המדיניות הבאים:
 1. מובהר כי הפרת כללי המדיניות לעיל, מהווה הפרה של החוזה בין הגולש לעיר דוד, ועלולה לגרום להסרת התוכן באופן חד צדדי וללא הודעה מראש ו/או לפתיחה של הליכים משפטיים כנגד המפר ו/או מי מטעמו ולזכות שיפוי ו/או פיצוי לעיר דוד ו/או לצד ג', וזאת מבלי לפגוע בכל צעד ו/או סעד חוקיים נוספים ו/או אחרים העומדים לעיר דוד ו/או צד ג' כנגד המפר ו/או מי מטעמו.
 2. בהעלאת תוכן גולשים הנך מתחייב לשפות את עיר דוד בגין כל נזק, הפסד, הוצאה ו/או עלות, מכל סוג, ישיר ו/או עקיף, ממוני ו/או שאינו ממוני.
 3. על אף האמור, מובהר כי עיר דוד אינה יכולה לסנן את תוכן הגולשים, ואין לה חובה לעשות כן.
 4. הנך מתבקש להסב את תשומת לב עיר דוד לכל חריגה ו/או סטיה מכללי מדיניות תוכן הגולשים ו/או של חשש להפרתם, וזאת על מנת לסייע לעיר דוד למנוע פגיעה מכל סוג בך ו/או בצד ג' כלשהו.

תלונות כאמור ניתן להגיש בטופס יצירת קשר. על התלונה להיות מפורטת ומנומקת, ולהצביע בדיוק על החריגה ו/או הסטייה מכללי המדיניות ו/או על יסודות החשש להפרתם. תלונה שתוגש תטופל בהתאם.

אחריות

 1. עיר דוד אינה מתחייבת ואינה ערבה לטיב השירותים המסופקים באתר, והם מסופקים כפי שהם בעת אספקתם.
 2. עיר דוד איננה ולא תשא בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, תוצאתי, נזקי גוף או נזקים מיוחדים, לגולש ו/או לכל צד ג' כתוצאה מאספקת השירותים או מאי אספקתם, ובכלל זה בכל מקרה של עוולה, רשלנות, רשלנות פושעת, זדון או בכל מקרה אחר, לא תשא עיר דוד בכל חבות ו/או אחריות לכל נזק או הפסד לרכוש, לרבות נזקים לקניין רוחני, אבדן רווחים, פגיעה בשם הטוב, והכל שנובע ו  /קשור לשימוש בשירותים או מהעדר השימוש בהם, בעת אספקתם ו/או לאחר מכן.

שינויים באתר ו/או בשירותים ו/או הפסקתם

 1. לעיר דוד שמורה הזכות לשנות ו/או לתקן, מעת לעת, את תנאי השירות, בהודעה מראש ו/או ללא הודעה נוספת לזו הניתנת בסעיף זה, ולגולש הזכות לסיים את ההתקשרות עם עיר דוד בכל עת.
 2. לעיר דוד שמורה הזכות להפסיק אספקה של שירות ו/או פעילות של אתר ו/או כל חלק מהם, מכל סיבה שהיא, ובכל עת, לכל הגולשים ו/או לחלק מהם ו/או לאחד מהם, לרבות, עקב העדר שימוש ו/או הפרת תנאי השימוש ו/או פעילות הנוגדת את מטרות עיר דוד בהודעה מראש ו/או ללא הודעה נוספת לזו הניתנת בסעיף זה, ולגולש הזכות לסיים את ההתקשרות עם עיר דוד בכל עת, למעט תשלום לו התחייב בקשר עם שירות שרכש.

כללי

 1. הדין החל על הסכם זה הוא הדין הישראלי בלבד, וסמכות השיפוט בקשר עם כל סכסוך בקשר אליו ו/או לשירותים המסופקים במסגרתו היא בבלעדיות לבתי המשפט המוסמכים במחוז ירושלים, ישראל.

מדיניות הפרטיות באתרי עיר דוד

מדיניות הפרטיות שכלליה מפורטים להלן, יחולו באתרי עיר דוד ובשירותים המסופקים בהם על ידי עיר דוד, והכל כמשמע, וכמפורט ובכפוף להסכם "תנאי השימוש לאתרי עיר דוד".

רישום לשירותים

 1. חלק מהשירותים המסופקים טעונים הרשמה מראש. במסגרתה ידרש הגולש למסור מידע אישי כמקובל, לדוג': שם, שם משפחה, כתובת, מס' טלפון, מס' טלפון נייד, כתובת דוא"ל וכיו"ב (להלן: "פרטים אישיים").
 2. מובהר כי הגולש רשאי שלא למסור את הפרטים, כולם ו/או חלקם, אך ייתכן כי יהיה בכך כדי למנוע ממנו לצרוך את השירותים ו/או חלקם.

השימוש במידע

 1. בעת השימוש באתר יכול שיצטבר וייאגר בעיר דוד, מידע על האתרים מהם הגיע הגולש לאתר, מנהגיו ברשת, פרסומים להם נחשף, כתבות שקרא, עמודי צפיה, מידע ופרסומות בהם הגולש התעניין, שירותים שרכש וכו'. המידע והשירותים שעניינו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד (להלן: "מידע").
 2. המידע שיצטבר ויאגר ישמר במאגרי עיר דוד. השימוש במידע ובפרטים אחרים שמסר הגולש יעשה על פי חוק.
 3. עיר דוד לא תמסור את פרטים אישיים של גולש למפרסמים, אך היא רשאית לשלוח לגולש בדוא"ל מידע פרסומי ו/או שיווקי שמפורסם על ידה ו/או צד ג'. דיוור ישיר ופרסומים כאמור ישלחו בהתאם להוראות הדין.

העברת מידע לצד ג'

 1. עיר דוד תעשה שימוש בפרטים האישיים ובמידע ליצירת קשר עם הגולש ו/או לניתוח ומסירת מידע לצד ג', לרבות מפרסמים. פרטים אישיים, לא יועברו למפרסמים.
 2. פרטים אישיים יועברו במקרים בהם יעלה חשש שהגולש הפר את תנאי השימוש ו/או מדיניות הפרטיות ו/או פעל או ניסה לפעול שלא כדין.
 3. פרטים ומידע יועברו גם במקרה בו תקבל עיר דוד צו בית משפט המורה לה למסור את המידע אודות הגולש.
 4. כן יכול ויעשה במידע ובפרטים האישיים שימוש, והם ימסרו לצד ג', במחלוקת, מכל סוג ולרבות הליך משפטי ו/או דרישה כספית ו/או אחרת, שתתגלע בין הגולש לבין עיר דוד ו/או על מנת למנוע נזק לגולש ו/או לצד ג' ו/או לעיר דוד.
 5. בעת שעיר דוד תיקח חלק בפעילויות תוכן של צד ג' ו/או שתרכוש מוצרים ושירותים מצד ג' ו/או בפעילויות משותפות לעיר דוד ולצד ג' אזי יועבר לשותפים כאמור המידע הדרוש והמועיל להשלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן ושמירת הקשר עם הגולש/הלקוח.

Cookies -"עוגיות"

 1. לצורך יעילות ותפעול שוטף של האתר נעשה שימוש ב"עוגיות" (Cookies) ובכלל זה כדי לאבטח מידע, לאמת פרטים, התאמת האתר לגולש, פרסום מותאם, ואיסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים. ב"עוגיות" מידע רב ומגוון, כדוגמת מהיכן הגיע הגולש לאתר, הדפים בהם גלש באתר, זמן השהייה באתר ועוד. לעיתים מייתרות העוגיות את הצורך בהקלדת שם וסיסמא ופרטים אישיים.
 2. גולש שאינו מעוניין ב"עוגיות" יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חסימת אפשרות זו עלולה להביא לפגיעה באספקת השירותים לגולש.

פרסומות

 1. לעיר דוד שמורה הזכות להתיר לצד ג' לנהל את מערך הפרסומות באתר, ולצורך כך יכול ויוצבו "עוגיות" במחשב הגולש או באתר במטרה לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר. שימוש כאמור במידע יהיה כפוף למדיניות צד ג'. על גולש המעוניין בכך לבחון מדיניות צד ג' אצל צד ג'.

איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

 1. עיר דוד יכול ותיעזר בחברות שיספקו לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. לצורך איסוף המידע תשתמש ו/או משתמשת עיר דוד ב"משוואות רשת" המסייעות לה במציאת מידת הפופולאריות של שירותים ותכנים באתר, דפוסי פעילות של הגולש ועוד.

אבטחת מידע

 1. עיר דוד פועלת רבות על מנת שהמידע שברשותה יאוחסן בבטחה אך היא אינה מתחייבת שהשירותים באתר יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

שינויים במדיניות

 1. עיר דוד רשאית לשנות את הוראות מדיניות הפרטיות בכל עת.
This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.