כתובת 'יהו אשר על הבית'- כתובת זו נתגלתה בחזיתה של מערת קבורה מימי הבית הראשון במדרון השכונה סילואן מול גבעת עיר דוד. המערה והכתובת נתגלו בסוף המאה התשע עשרה והכתובת הובנה בשלמותה לראשונה באמצע המאה העשרים ע"י נחמן אביגד. כתובת זו מתארת את מקום קבורתו של פקיד בכיר במנהל ממלכת יהודה ('אשר על הבית' הוא תוארו של הנקבר, לתואר זה מקבילות בתנ"ך וביניהם 'שבנא אשר על הבית' ישעיהו כ"ב, ט"ו). בכתובת מופיע איום בקללה על כל מי שיפתח את הקבר בו נקבר הפקיד עם אמתו (אולי הכוונה לאשתו) ונאמר בה כי 'אין פה כסף וזהב'. דבר המעיד על כך שבהחלט היו קברים בהם הוטמנו אוצרות אם כי אין באפשרותנו לדעת האם בקבר זה הוטמנו אוצרות והנקבר ניסה למנוע מעשי שוד בקברו או שהוא באמת העיד על כך שאין אוצרות בקברו.

כתובת עתיקה - אשר על הבית